Loading...

FAQ

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
Home / FAQ
Frequently Asked Questions

Czy mogę stać się właścicielem praw majątkowych do dzieła? | Can I acquire copyrights ownership?

OOM udostępnia możliwość zakupienia praw majątkowych do projektu wraz z dziełem. Oznacza to jednak konieczność podpisania dodatkowej umowy i wyższą opłatę za przekazanie plików źródłowych. Zastrzegamy sobie jednak prawo do prezentacji prac w portfolio, ponieważ prawa autorskie są niezbywalne.

OOM gives you a possibility to purchase copyrights ownership along with your project. It requires signing a seperate contract and a higher fee for supplying source files /working files. As the author rights and not transferable, we reserve the right to present our work in the portfolio.


W jaki sposób mogę dysponować projektem? | How can I use final artwork?

OOM udostępnia swoje prace na zasadzie licencji do wykorzystywania. Oznacza to, że w momencie zaksięgowania całej kwoty za zlecenie, otrzymujesz projekt końcowy, który możesz dowolnie używać na potrzeby wizerunku swojej firmy lub produktu. Nie możesz go jednak zmieniać, ani odsprzedawać osobom trzecim. Jeśli potrzebujesz zmian w projekcie zgłoś się do nas, chętnie je dla Ciebie wykonamy.

OOM shares its work on a basis of a licence. It means that once the invoice for your project is settled, you receive final artwork that you can use freely to advertise your company or product. You cannot make alterations, re-sale or re-distrubute ownership of the design to third parties. If you need any amendments feel free to contact us, we will be happy to execute them.


Prezentacja prac w portfolio | Presenting work in a portfolio

Studio OOM zastrzega sobie prawo do wykorzystywania stworzonych dzieł w portfolio.

OOM Studio reserves its right to present the final artwork in their portfolio.


Dlaczego na fakturze widnieją dane Lumen Europe Sp. z o.o.? | Why am I billed by Lumen Sp z o.o.?

Studio Graficzne OOM jest polską marką globalnej firmy Lumen.

‘OOM Graphic Design Studio’ brand under Lumen Europe Sp. z o.o.


Ile kosztuje projekt? | How much does it cost?

Projekt projektowi nierówny, dlatego każdy jest wyceniany indywidualnie. Zgłoś się do nas, opisz czego potrzebujesz, a my wybierzemy najbardziej korzystną dla Ciebie ofertę.

Each project is different and so each priced individually. Do not hesitate to send us a detailed brief describing your expectations – we will choose the right solution to offer you.


Co otrzymuję w cenie projektu? | What do I get within the cost of the project?

W projekt wliczają się 3 wstępne propozycje z których wybrana zostaje jedna. Na Twoje życzenie do wybranej opcji wprowadzamy do trzech bezpłatnych zmian lub poprawek. Każda następna jest już dodatkowo płatna. To pomoże zarówno Tobie (ograniczona ilość pozwoli Ci skupić się na tym na czym najbardziej Ci zależy i skonkretyzować swoje oczekiwania. Jak mówią: „do trzech razy sztuka” i „nie ilość, a jakość”) jak i nam (konkretne wytyczne powolą lepiej i szybciej ując je w projekcie, niż walczyć ze zbyt wieloma wersjami, z których wszystkie są tak podobne, że aż nie możesz się zdecydować).

Studio zastrzega sobie wykonanie poprawek zmieniających całość projektu w stopniu nie większym niż 50% włożonej pracy. Znaczy to, że jeśli na etapie finalizacji projektu (np przygotowanie do druku) zażyczysz sobie zmianę trójkątnego projektu w kwadratowy, jasne że nie będziemy mogli go po prostu „wyciąć”. Będziemy musieli zrobić projekt od nowa (zmiany zdecydowanie przekraczają 50%!), a przecież umawialiśmy się na jeden projekt w cenie jednego projektu a nie dwa w cenie jednego. Ty też nie chcesz przecież płacić podwójnie za pojedynczy projekt, prawda?

Each project includes three initial draft concepts. Once agreed on the direction and submitting finished work/final drafts we offer/include three rounds of amendments. Each subsequent amendment request/round is billed additionally. Limited amendments helps both you, to focus on what you really want to achieve (as they say ‘third time lucky’ and ‘quality above quantity’) and us – a detailed direction/brief helps us to implement your needs in the design much faster; rather than fighting with lots of similar versions that do not help you/ to make you mind up / make a choice/ or make a decision).

Our studio reserves the right to limit alterations, within the amends requested, to be not greater/ to be less than 50% of the final design. If within final stages of your project (such as preparing files to print ) you request change of a ‘triangle’ design to have a square shape – the artwork will have to be prepared starting the design process from the beginning (such change definitely constitutes more than 50% of the design). This is as we agreed on a single project fee for one project not 2 projects for one fee.


Kiedy następuje rozwiązanie umowy lub zwrot zaliczki? | When is the contract terminated or the advance returned?

Rozwiązanie umowy następuje w paru wypadkach:

1. Kiedy Studio Graficzne nie wywiąże się ze zlecenia w wyznaczonym terminie bez uprzedniej informacji lub wyjaśnienia. Kiedy Studio nie dostarczy dzieła w terminie, Zleceniodawca wyznacza nowy termin, jeśli Studio nie wywiąże się do tego czasu, Klient ma prawo odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym.

2. Jeśli zlecenie jest niemożliwe do wykonania z przyczyn niezależnych od Studia.

3. Kiedy jedna ze stron unika kontaktu przez okres powyżej 30 dni (lub zalega z dosłaniem materiałów na których mielibyśmy pracować), wtedy druga strona ma prawo zrezygnować ze współpracy. Jeśli Studio jest stroną pokrzywdzoną (nie dostaje odpowiedzi przez miesiąc) – zachowuje zaliczkę.  Jeśli zerwanie kontaktu następuje ze strony Studia, wtedy zaliczka powinna zostać zwrócona.

4. Jeżeli Zleceniodawca odstąpił od Umowy bez podania przyczyny. Wtedy studio ma prawo zachować wpłaconą zaliczkę ze względu na możliwość iż prace projektowe zostały już rozpoczęte.

 

Dissolution / Termination of the contract can happen in several cases:

1. If OOM Studio referred to as ‘design studio’ does not meet given deadline without prior notice or explanation. If the design studio does not meet the deadline, if such deadline is the contractor gives new deadline. Should the design studio not meet the deadline again the customer has the right to terminate the contract with immediate effect.

2. If the design studio cannot execute the work for reasons beyond its control.

3. If any of the parties /refrain from contacting/fails to establish contact/ within 30 days period (or fail(s) to submit required materials) any given party has the right to terminate the cooperation / terminate the contract. If the design studio is not at fault and the customer fails to contact within a 30 days period, the design studio shall keep/retain the advance payment made by the customer. Should the design studio fail to establish such contact at its own fault, the customer shall be entitled to a full refund of the advance payment made.
4. Should the contractor/customer terminate/dissolute the contract without giving a written explanation, the design studio shall retain the advance hence the design work might had already been commenced.


Ile wynosi zaliczka? | How much is the advance payment?

Zaliczka wynosi 25% wartości indywidualnie wycenionego projektu.

Po wykonaniu zlecenia, kwota do zapłaty zostaje pomniejszona o wysokość wpłaconej zaliczki.

 

The advance equals 25% of the fully priced project.

After finalising work, the balance payment to be paid is lowered by the amount of the previously paid advance payment.