Loading...

Regulamin

Home / Regulamin

REGULAMIN ORAZ WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

Regulamin w wersji z dnia 14.04.2016r.

§1. Postanowienia ogólne i definicje.

1.1. OUT OF MIND
Studio graficzne, zwane dalej w regulaminie studiem graficznym OUT OF MIND, świadczy Usługi Graficzne z zakresu szeroko rozumianej grafiki komputerowej i drukowanej oraz Usługi Programistyczne z zakresu projektowania oraz wdrażania stron Internetowych.

1.2. Regulamin
regulamin Usług Graficznych i Programistycznych świadczonych przez OUT OF MIND oraz Ogólne Warunki Umów zawieranych z naszą firmą. Do przestrzegania Regulaminu zobowiązana jest zarówno sama firma, jak i Klienci OUT OF MIND.

Regulamin określa:
– warunki korzystania z usług studia OUT OF MIND;
– zasady wykonywania wyceny projektów;
– zasady akceptacji projektów – zasady przyjmowania zleceń;
– zasady odbioru usług;
– zasady reklamacji.

1.3. Kontakt
Warunki Kontaktu telefonicznego lub mailowego z biurem OUT OF MIND.

1.4. Usługa
Usługa Graficzna lub Programistyczna świadczona przez OUT OF MIND na rzecz klienta.

1.5. Usługa Graficzna
Usługa polegająca na wykonaniu i wdrożeniu przez OUT OF MIND utworów graficznych zgodnie z zamówieniem złożonym przez Klienta.

1.6. Usługa Programistyczna
Usługa polegająca na wykonaniu i wdrożeniu przez OUT OF MIND prac programistycznych zgodnie z zamówieniem złożonym przez Klienta.

1.7. Materiały Wdrożeniowe
Grafika, tekst, skany, logotyp i inne elementy dostarczone przez Klienta na potrzeby świadczonej na jego rzecz Usługi Graficznej lub Usługi Programistycznej. Dostarczenie Materiałów Wdrożeniowych następuje drogą wskazaną przez OUT OF MIND.

1.8. Wycena wstępna
Wycena wstępna ustalana jest za każdym razem indywidualnie z Klientem na podstawie przesłanego przez Klienta zapytania i analizie przedstawionych przez Klienta informacji. Wycena wstępna może ulec zmianie i nie jest wyceną ostateczną.

1.9. Wycena ostateczna
Wycena ostateczna dokonywana jest po akceptacji projektu, jeśli podczas jego realizacji zaistniała konieczność przeprowadzenia prac dodatkowych, które nie były zawarte w Wycenie Wstępnej.

1.10. Klient
Osoba fizyczna nie będąca konsumentem (czyli osobą w rozumieniu art. 22 k.c.), osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, która zawiera lub zawarła z OUT OF MIND umowę o świadczenie Usługi. Zwana również dalej Zamawiającym.

1.11. Zamówienie
Zgłoszenie chęci zawarcia umowy na świadczenie wybranej przez Klienta usługi.

1.12. Umowa
Umowa na wykonanie usługi zawarta pomiędzy Klientem i Wykonawcą, zawierająca indywidualne wytyczne projektowe, zakres prac, ceny i terminy. Umowa może, ale nie musi być zawarta w formie pisemnej lub elektronicznej. Akceptacja umowy następuje w chwili dokonania przez Klienta wpłaty zaliczki

1.13. Wykonawca
Strona umowy wykonująca Usługę, czyli OUT OF MIND.

1.14. Termin
Realny czas realizacji zamówienia od chwili zaakceptowania Umowy przez Klienta wobec przedstawiciela Studia, zaksięgowania wpłaty oraz podania wszelkich niezbędnych danych potrzebnych do realizacji zamówienia (w tym przesłania materiałów wdrożeniowych).

§2. Zasady korzystania z usług studia graficznego.

2.1 Korzystanie z Usług Studia Graficznego OUT OF MIND oznacza pełną akceptację Regulaminu oraz Warunków Świadczenia Usług Graficznych i Programistycznych oraz zasad w nich zawartych. Przyjmuje się, że akceptacją warunków Umowy i Regulaminu jest wpłata zaliczki za konto firmy.

2.2 Strona Internetowa Studia OUT OF MIND wraz z opisem oferty i przykładowym zestawem prac naszej firmy, dostępna jest pod adresem: outofmind.pl

2.3 Wysłanie zapytania, złożenie zamówienia i kontakt z biurem OUT OF MIND możliwe są drogą telefoniczną w dni robocze w godzinach od 8:00 – 16:00. Kontakt mailowy możliwy jest poprzez adres mailowy: contact@outofmind.pl lub formularz kontaktowy umieszczony na stronie Internetowej studia: outofmind.pl Na zapytania i uwagi zgłoszone za pomocą tej formy kontaktu odpowiadamy najpóźniej do 48 godzin w dni robocze.

2.4 Biuro zastrzega sobie możliwość zmiany czasu pracy i form kontaktu.

§3. Zasady wykonywania wyceny projektów.

3.1. Wycena Wstępna wykonywana jest na podstawie informacji przedstawionych przez Klienta drogą mailową, telefoniczną lub za pomocą formularza obecnego na stronie Internetowej OUT OF MIND w terminie do 48 godzin w dni robocze od otrzymania Zgłoszenia.

3.2. W dbałości o jakość usług i dla wygody klienta, wyceny projektów wykonywane są indywidualnie.

3.3. Korzystanie z wyceny i usług studia wiąże się z koniecznością wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby świadczonej usługi.

§4. Zasady akceptacji projektów.

4.1. W ustalonym terminie prezentowane są Klientowi trzy wersje projektu do wyboru, wykonane według wytycznych zawartych w umowie. Klient może zaakceptować jeden z przedstawionych projektów. Może też skorzystać z trzech zmian wybranego projektu, bezpłatnie w ramach usługi.

4.2. Po wykorzystaniu trzech bezpłatnych zmian w projekcie, każda kolejna będzie dodatkowo płatna.

4.3. OUT OF MIND zastrzega sobie możliwość wykorzystania w przyszłości zaakceptowanego projektu, wyłącznie w ramach prezentacji w portfolio.

§5. Zasady przyjmowania zleceń.

5.1. Składając zamówienie Klient zobowiązuje się do akceptacji warunków oferty i niniejszego Regulaminu.

5.2. Po zaakceptowaniu Umowy, Zamawiający zobowiązuje się w terminie określonym w Umowie, do wpłacenia zaliczki w wysokości 25% wynagrodzenia, o którą pomniejszone zostanie wynagrodzenie końcowe.

5.3. Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć wszystkie potrzebne Materiały Wdrożeniowe. Klient oświadcza tym samym, że jest uprawniony do posługiwania się Materiałami Wdrożeniowymi i ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu ich wykorzystania przez OUT OF MIND na potrzeby świadczonej Usługi.

5.4. Termin realizacji Usługi ustalany jest podczas podpisywania Umowy.

5.5. Zlecenie zostaje przekazane do realizacji w momencie otrzymania wszystkich niezbędnych Materiałów Wdrożeniowych, pisemnego lub ustnego potwierdzenia akceptacji Umowy i zaksięgowanej zaliczki.

5.6. Jeżeli materiały dostarczone przez Zamawiającego nie nadają się do prawidłowego wykonania Umowy, albo jeżeli zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić w wykonaniu Umowy, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego.

5.7. Jeżeli wykonanie Umowy jest niemożliwe do realizacji z przyczyn niezależnych od Wykonawcy z przyczyn awarii, klęsk żywiołowych lub innych, Wykonawca zastrzega sobie prawo do zerwania Umowy i zwrotu Zaliczki.

5.8. W szczególnym przypadku na uzasadnione żądanie Wykonawcy, Zamawiający niezwłocznie przekaże dodatkowe materiały potrzebne do wykonania projektu.

5.9. W przypadku dostarczenia przez Klienta nowych Materiałów Wdrożeniowych, które powodują, że konieczne jest opracowanie projektu ponownie, Wykonawca wyznaczy odpowiedni Termin i kwotę wynagrodzenia za dodatkowo wykonane czynności, Umowa zostanie zmieniona lub zostanie sporządzony aneks.

5.10. Zmiany w umowie mogą powodować podwyższenie Wyceny Ostatecznej.

§6. Zasady odbioru usług.

6.1. Za wykonanie Usługi Wykonawca otrzyma wynagrodzenie zgodne z kwotą ustaloną w umowie lub Wyceną Ostateczną, jeśli zaistniała konieczność wykonania prac dodatkowych, o których klient został powiadomiony i je zaakceptował. Wynagrodzenie zostanie przekazane na konto bankowe OUT OF MIND.

6.2. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, jeżeli wykonał prace dodatkowe bez zgody Klienta.

6.3. Ukończenie dzieła i jego odbiór zostaną potwierdzone sporządzeniem protokołu zdawczo-odbiorczego w formie pisemnej lub elektronicznej.

6.4. Wykonawca przekaże Klientowi dzieło w formie pliku elektronicznego, lub w formie ustalonej przez strony w Umowie.

§7. Zasady reklamacji.

7.1. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę Zamówienia w Terminie wskazanym w Umowie, Zamawiający wyznacza dodatkowy Termin, po upływie którego przysługuje mu prawo do odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

7.2. Jeżeli wykonanie zamówienia według projektu okaże się niecelowe, bądź jeżeli Zamawiający z przyczyn sobie wiadomych zrezygnuje z Usług, przysługuje mu prawo odstąpienia od niniejszej Umowy, jednak jest zobowiązany do wniesienia 25% zaliczki będącej wynagrodzeniem z tytułu zerwania Umowy.

7.3. W przypadku, gdy Zamówienie nie będzie spełniało wymogów określonych w Umowie przez Klienta, wyznaczy on nowy Termin na usunięcie ujawnionych nieprawidłowości lub błędów.

§8. Przeniesienie praw autorskich

8.1. Prace wykonane przez OUT OF MIND są przedmiotem prawa autorskiego i praw pokrewnych.

8.2. Klient w chwili dokonania całkowitego rozliczenia za Usługę, ma prawo do wykorzystywania Dzieła jedynie w celu dla niego przeznaczonym. Nabycie praw majątkowych do swobodnego dysponowania działem musi być dokonane w osobnej Umowie, pod rygorem nieważności.

§9. Postanowienia końcowe.

9.1 OUT OF MIND zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie oraz Warunkach Świadczenia Usług Graficznych i Programistycznych, bez konieczności podania przyczyn.

9.2 W sprawach nieuregulowanych tym Regulaminem, obowiązują warunki zawarte w Umowie lub przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zm.).